Ziekte en afwezigheid

Kinderen die leerplichtig zijn, moeten op alle schooldagen aanwezig zijn, ook bij activiteiten buiten de schoolmuren. Ze mogen enkel afwezig zijn in situaties waarbij de afwezigheid gewettigd is. Het is niet toegelaten om kinderen buiten de schoolvakanties mee te nemen op reis zonder toestemming van de directeur (luxeverzuim).

Een afwezigheid moet altijd vooraf of zo snel mogelijk gemeld worden aan de school. Een schriftelijke verantwoording (bv. ziektebriefje of medisch attest) moet ook zo snel mogelijk bezorgd worden.

Bij ziekte volstaat een briefje van de ouders voor een afwezigheid van 1 tot en met 3 opeenvolgende kalenderdagen. In volgende gevallen is er geen medisch attest van de dokter nodig:

  • je kind is 4 of meer opeenvolgende kalenderdagen ziek is
  • in hetzelfde schooljaar was je kind al 4 keer afwezig met een briefje van de ouders (ook bij korte afwezigheden)
  • je kind is ziek tijdens de examenperiodes in het secundair onderwijs.

Een ziektebriefje of medisch attest moet zo snel mogelijk ingediend worden. Hierover kunnen afspraken opgenomen zijn in het schoolreglement. De school mag in een aantal gevallen een medisch attest weigeren. Dat kan als:

  • de dokter een dixit-attest heeft geschreven. Dit attest geeft aan dat uw kind ziek was, maar dat de dokter het niet meer kan vaststellen.
  • het ziektebriefje geantedateerd is. De datum van het attest valt dan later dan de ziekteperiode van uw kind. Ook als de begin- of einddatum vervalst lijkt, mag de school weigeren.
  • de reden op het ziektebriefje niets met het kind te maken heeft (bv. ziekte van een ouder).

Voor langdurig zieke kinderen bestaan er verschillende initiatieven om toch les te kunnen volgen. Meer info: https://www.vlaanderen.be/onderwijs-en-vorming/ondersteuning/onderwijs-voor-leerlingen-met-specifieke-noden/onderwijs-voor-langdurig-zieke-leerlingen.

Andere omstandigheden

In een aantal situaties mag een kind afwezig zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld over een begrafenis of huwelijk van een naaste, op een religieuze feestdag enz.

Er zijn ook een aantal omstandigheden van afwezigheid waarvoor de toestemming van de directeur nodig is.

Voor een overzicht van alle omstandigheden waarvoor gewettigde afwezigheden en toestemming van de directeur mogelijk zijn, zie https://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/op-school/regels-over-afwezigheid-op-school.